Kontakt

Informacje kontaktowe

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło
tel. 22 272-96-10
e-mail: kontakt@sportlesznowola.pl

Dane do wystawiania faktur:
Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
NIP: 123-12-20-334
Odbiorca:
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  • administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z siedzibą w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło, tel. 22 272 96 10, email: kontakt@sportlesznowola.pl
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@sportlesznowola.pl, Pan Andrzej Grzeszczuk
  • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi),
  • podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze ), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r,
  • w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67),
  • dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty,
  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja),
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.

Przyjdź do nas, porozmawiajmy osobiście

X