Statut

CENTRUM SPORTU W GMlNlE LESZNOWOLA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum sportu w Gminie Lesznowola zwane w dalszej części statutu „CS” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446);
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 885 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176);
 4. Niniejszego statutu.

§ 2

CS jest jednostką organizacyjną Gminy Lesznowola nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 3

Nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad działalnością CS sprawuje Wójt i skarbnik Gminy Lesznowola.

§ 4

 1. Terenem działania CS jest Gmina Lesznowola,
 2. Siedziba CS mieścisiew Mysiadle, ul. Kwiatowa 28,
 3. CS używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:
  Centrum Sportu
  w Gminie Lesznowole
  Siedziba: 05-500 Mysiadło
  ul. Kwiatowa 28
 4. CS używa symbolu korespondencyjnego „CS”,

II. Cele i zadania

§ 5

Celem działalności CS jest realizacja zadań Gminy Lesznowola z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola.

§ 6

 1. Do zakresu działania CS należy w szczególności:
 2. Administrowanie obiektami sportowymi i terenami sportowo-rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie Gminy Lesznowola. Wykaz obiektów stanowi załącznik do niniejszego statutu;
 3. Zapewnienie Właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
 4. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom gminy, w celu krzewienia kultury fizycznej;
 5. Tworzenie oraz rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej;
 6. Organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych;
 7. Organizowanie imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Lesznowola;
 8. Współpraca z funkcjonującymi na terenie gminy klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 9. Promocja gminy poprzez sport i rekreację;
 10. Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz zadań zleconych przez Wójta Gminy Lesznowola.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 7

 1. CS kieruje Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu,
 2. Dyrektora CS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lesznowola,
 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Lesznowola,
 4. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
  1. organizowanie pracy CS i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. realizowanie i nadzorowanie statutowej działalności CS,
  3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz realizowanie zadań pracodawcy wobec osób zatrudnionych,
  4. opracowywanie regulaminów wewnętrznych, zarządzeń i instrukcji wewnętrznych,
  5. zarządzanie i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem,
  6. ustalanie rocznego planu działalności oraz planu finansowego jednostki,
  7. ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie jednostki.

§ 8

 1. Szczegółową organizację i funkcjonowanie CS określa regulamin organizacyjny, który opracowuje Dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Lesznowola,
 2. Zasady wynagradzania i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora CS,
 3. Pozostałe przepisy wewnętrzne dotyczące działalności jednostki wydaje dyrektor w formie zarządzeń.

IV. Finanse i majątek

§ 9

 1. CS prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych,
 2. Funkcjonowanie CS jest finansowane z budżetu Gminy Lesznowola do wysokości planu finansowego,
 3. Podstawą gospodarki finansowej CS jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy,
 4. CS może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§ 10

Majątek CS stanowi własność Gminy Lesznowola i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych CS

§ 11

Nieruchomości mogą być oddawane na rzecz CS w trwały zarząd, na cele związane z jego działalnością zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 11a

Obsługę z zakresu rachunkowości oraz obsługę finansową i płacową CS prowadzi Zespół Obsługi Placówek oświatowych w Lesznowoli.

V. Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Oryginalny plik do ściągnięcia tutaj.

Uchwała nr 228/XVIII/2019 rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum sportu w Gminie Lesznowola: link

Uchwała nr 297/XXVII/2020 rady Gminy Lesznowola z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany statutu Centrum sportu w Gminie Lesznowola: link

X